Coachande ledarskap är en metodik som utmanar och kompletterar den traditionella hierarkiska ledarrollen genom att placera ledaren i en roll som främjar individuell och kollektiv utveckling. Det omfattar flera nyckelaspekter som tillsammans skapar en kultur av tillit, självständighet och kontinuerligt lärande.

Så vad innebär coachande ledarskap i praktiken?

1. Kommunikation och Lyssnande

I centrum för coachande ledarskap ligger öppen kommunikation och aktivt lyssnande. Som ledare strävar du efter att förstå varje individuell medarbetares unika styrkor och mål. Det gör du genom att aktivt lyssna på medarbetaren samt att tillse en miljö som uppmuntrar kommunikation.

2. Tillitsfull miljö

Som coachande ledare arbetar du aktivt för att skapa en miljö där medarbetare känner sig trygga att dela sina tankar och utmaningar. En miljö som tillåter öppenhet och ärlighet, en framgångsfaktor för att bygga starka arbetsrelationer.

3. Självständighet och Ansvarstagande

Coachande ledarskap handlar om att främja självständighet och ansvarstagande bland medarbetarna (“medarbetarskap”)  och i coachande miljöer skapas en kultur där varje individ uppmuntras att ta initiativ och fatta egna beslut. Det leder inte bara till ökad självutveckling utan också till en mer motiverad  arbetsgrupp.

4: Frågor istället för Färdiga Lösningar

Som coachande ledare undviker du att diktera färdiga lösningar. Istället ställer du frågor som vägleder medarbetarna att reflektera över sina egna styrkor (och svagheter) samt att hitta egna lösningar på problem för att främja kreativitet och innovation.

5: Feedback som Stöd för Lärande

En central del av coachande ledarskap är regelbunden och konstruktiv feedback. Feedback ges på ett sätt som stödjer medarbetarnas lärande och utveckling. Det handlar om att identifiera framsteg och erbjuda vägledning för förbättring och ta bort känslan av rädsla för att begå misstag.

6: Kontinuerlig Process och Lärandekultur

Coachande ledarskap är en kontinuerlig process snarare än en engångshändelse. Genom att främja en lärandekultur inom organisationen skapar du som ledare en utveckling av både individens och teamets potential över tid. I en förlängning ger det ökad motivation, engagemang och framgångsrika resultat.

Avslutningsvis om coachande ledarskap

Coachande ledarskap att skapa en miljö där tillit står i fokus, vilket ger varje individ och arbetsgrupp möjligheten att blomstra och nå sin fulla potential.

Välkommen till oss om du vill veta mer!

Läs mer om våra utbildningar här.

Läs mer om vår coachförmedling här.