i

INTEGRITESPOLICY

 

 

 

Sumo Growth Institute AB med org# 559395-1550 behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Sumo Growth Institute AB.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt, vilket bland annat närmare innebär att

–      Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

–      Vi inhämtar personuppgifter för de berättigade ändamål (syften) som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

–      De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.

–      De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

1.1                Vi som behandlar dina personuppgifter

Sumo Growth Institute AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

–        via e-post mikael.vilkas@sumoinstitute.com

–        via telefon 031-778 70 12

–        genom att skriva ett brev till oss på Sumo Groth Institute AB, Nordreviksvägen 27, 427 31 Billdal.

1.2                Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss

När du har kontakt med oss genom att utnyttja våra tjänster eller när du använder dig av din eventuella rätt att reklamera våra tjänster, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e‑postadress, personnummer samt foto (”Tjänsten”).

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du använder Tjänsten kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om IP‑adress, operativsystem, webbläsare.

Cookies och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

1.3                Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Avtal mellan oss om tjänster/varor

I syfte att kunna administrera Tjänsten du beställer av Sumo Growth Institute AB kommer Sumo Growth Institute AB att behandla namn, adress, mobil- och telefonnummer, e‑postadress, ditt IP-nummer, operativsystem.

Den rättsliga grunden för Sumo Growth Institute AB behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Sumo Growth Institute AB kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk din rätt att reklamera våra varor/tjänster. Den rättsliga grunden för Sumo Growth Institute AB behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Sumo Growth Institute AB.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra varor/tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig.

Statistik och förbättring av våra tjänster

Sumo Growth Institute AB kommer att behandla ovan angivna personuppgifter för statistiska ändamål och i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Sumo Growth Institute AB berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse är att förbättra och utveckla våra tjänster, till fördel för dig som användare av tjänsterna.

Marknadsföring av våra tjänster

Sumo Growth Institute AB kommer att behandla ovan angivna personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster såsom e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Sumo Growth Institute AB berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse att skicka marknadsföring till dig finns mot bakgrund av de potentiella fördelar detta medför för dig som kund.

1.4                Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning, denna policy och våra instruktioner.

Sumo Growth Institute AB kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Sumo Growth Institute AB tillgångar.

Sumo Growth Institute AB och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

1.5                Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som Sumo Growth Institute AB behandlar i syfte att administrera ditt affärsförhållande eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla reklamationsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att Sumo Growth Institute AB ska kunna administrera affärsförhållandet och fullgöra vårt avtal gentemot dig.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

1.6                Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter ovan, se punkt 1.1.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter, se punkt 1.1. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla att dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter, se punkt 1.1. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

1.7                Ändringar av Policyn

Sumo Growth Institute AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på ett annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Sumo Growth Institute AB att informera om detta på lämpligt sätt.